CELOZÁVODNÁ DOVOLENKA OD 31.5. 2024 - POSLEDNÉ PEKNOTY VÁM ODOSIELAME 30.5. 2024

Obchodné podmienky

Predávajúci a prevádzkovateľ:
 

Obchodné meno: Ateliér Mon, s.r.o.

sídlo: Bôrická cesta 1831/39, 010 01 Žilina
IČO: 51721147

DIČ: 2120764305

IČ DPH: SK2120764305

Zapísaná: v Obchodnom registeri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 70117/L

Telefónny kontakt: +421 951 939 139

E-mailový kontakt: [email protected]
 

(ďalej aj ako „predávajúci“)


Naše kompletné obchodné podmienky si môžete prečítať tu.

 

1. Všeobecné obchodné podmienky​

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“)  sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. VOP upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji produktov prostredníctvom webovej stránky www.studioloungewear.sk a prostredníctvom konta predávajúceho na sociálnych sieťach (a to najmä facebook a instagram). Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa podľa povahy kupujúceho riadi buď ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci využívaním webovej stránky a uskutočnením nákupu prostredníctvom webovej stránky www.studioloungewear.sk a prostredníctvom sociálnych sietí predávajúceho akceptuje tieto VOP v ich účinnom znení a je nimi viazaný počas celej existencie právneho vzťahu s predávajúcim. Účinné znenie VOP je k dispozícii na stránke www.studioloungewear.sk

 2. Predávajúci

Predávajúci je prevádzkovateľom internetovej stránky www.studioloungewear.sk. Orgán dozoru, ktorému činnosť sprostredkovateľa podlieha, je Inšpektorát SOI, Predmestská 71, P. O. BOX B - 89, 011 79  Žilina 1. 

 3. Kupujúci

Kupujúci je plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem spôsobom uvedeným nižšie o kúpu produktov prostredníctvom www.studioloungewear.sk alebo prostredníctvom sociálnych sietí predávajúceho.

 

4. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväznej objednávky. Za záväznú objednávku sa považuje objednávka vykonaná prostredníctvom “nákupného košíka” cez internetovú stránku www.studioloungewear.sk, objednávka prostredníctvom e-mailu, objednávka telefonická, ktorá bola predávajúcim následne potvrdená alebo objednávka realizovaná prostredníctvom sociálnych sietí predávajúceho. Za potvrdenie objednávky sa považuje telefonický alebo e-mailový kontakt spravidla zo strany predávajúceho realizovaný po objednávke (v prípade telefonickej objednávky sa za potvrdenie objednávky považuje spravidla telefonický hovor, ak v ňom bol upresnený predmet, množstvo a cena objednávky, spôsob, cena a doba dodania). Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Kupujúci sa môže, ale nemusí pred nákupom produktov cez www.studioloungewear.sk zaregistrovať ako zákazník. Po ukončení nákupu pristúpi kupujúci k dokončeniu objednávky podľa pokynov, kde si môže vybrať adresu doručenia odlišnú od fakturačnej adresy, spôsob doručenia a spôsob platby za tovar. Podmienkou platnosti každej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii (alebo pri tvorbe objednávky) nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár (resp. objednávku) chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a nie je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky kupujúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu [email protected].

Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty alebo za tovar výhradne na základe špeciálnej objednávky kupujúceho. Pokiaľ tovar alebo predmetný materiál vo vybratej farbe určený na šitie objednávky nie je na sklade predávajúceho, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru.

Kupujúci môže objednávku zrušiť do momentu jej potvrdenia zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky po momente potvrdenia objednávky je možné iba na základe dohody s predávajúcim. V prípade, ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na zrušení objednávky a kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní po zrušení objednávky, pričom je oprávnený odpočítať si náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti so zrušením objednávky po jej potvrdení.

Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maile, ktorý dostane po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien, taktiež si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby, a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky bez udania dôvodu, z toho mu plynie povinnosť oznámenia tejto skutočnosti kupujúcemu a v prípade, že tovar už bol zaplatený, je povinný vrátiť najneskôr do 14 dní peniaze späť na účet kupujúceho.

 5. Tovar

Pod pojmom „tovar“ sa rozumejú produkty uverejnené na internetovom obchode www.studioloungewear.sk a na kontách sociálnych sietí predávajúceho. 

 

Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom na obchodnú politiku predávajúceho ponúkaný tovar  nie je skladom s okamžitým odoslaním zo strany predávajúceho, tzv. po úhrade objednávky kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že vyhotovením objednávky a úhradou plnej sumy v prospech predávajúceho za objednaný tovar sa začne realizácia výrobného procesu, ktorá spravidla trvá 14 pracovných dní.

 

Vplyvom úpravy/variácií zo strany kupujúceho, na základe jeho požiadaviek týkajúcich sa konfekčných veľkostí XS, S, M, L , XL môže dôjsť k zmene štandardných legislatívnych podmienok týkajúcich sa predávaného tovaru v zmysle okolností pre vrátenie tovaru.

 

 

Vyššie uvedené konfekčné veľkosti sú rozmerovo dané pre ženské pohlavie, kde sa ich výšková skupina radí do kategórie 170 cm. Na účely týchto obchodných podmienok je výšková skupina kategórie 170 cm pokladaná za štandardnú výškovú kategóriu. 

Predávajúci berie na vedomie, že u osôb, ktoré využívajú stanovenú konfekčnú veľkosť vo veľkej miere dochádza k problémom z dôvodu nižšieho alebo vyššieho vzrastu postavy klienta. Z tohto dôvodu má predávajúci k dispozícií možnosť úpravy tovaru pre vybratú konfekčnú veľkosť, a to na základe informácií o výške postavy kupujúceho, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu.

 

V rámci vyššie uvedených skutočností kupujúci berie na vedomie, že vykonaním jeho požiadavky na úpravu konfekčnej veľkosti alebo inej požiadavky na úpravu odevu mimo štandardnej výškovej kategórie, dochádza k realizácii výroby tovaru na mieru. Preto budú v prípade takto vyhotoveného a dodaného tovaru uplatnené ustanovenia (ako zákonné, tak ustanovenia týchto obchodných podmienok) týkajúce sa tovaru vyhotoveného na mieru, a to najmä v otázke možnosti jeho vrátenia bez udania dôvodu. Vykonaním požiadavky na úpravu odevu dochádza k realizácii výroby tovaru/odevu na mieru. Takto zhotovený tovar nie je možné vrátiť.

 

Kupujúci realizuje výber tovaru spôsobom, že okrem predmetného výberu konfekčnej veľkosti do ktorej spadá, si vyberie aj predmetnú výškovú skupinu podľa vlastného uváženia. V prípade, že sa kupujúci rozhodne realizovať objednávku prostredníctvom sociálnych sietí, je povinný tieto údaje oznámiť na výzvu predávajúceho alebo sám od seba. V prípade, že predávajúci týmito údajmi nebude disponovať, vyhradzuje si právo vybaviť objednávku dodaním tovaru v štandardnej konfekčnej veľkosti.

 

 

Kupujúci berie na vedomie, že zakúpený tovar je potrebné používať a vykonávať predmetnú starostlivosť podľa pokynov, ktoré sú pre kupujúceho uvedené na pracej etikete dostupnej na rubovej strane tovaru. 

6. Platba

Všetky uvedené ceny na stránke www.studioloungewear.sk sú konečné. Platba kúpnej ceny sa vykonáva v eurách. Súčasťou každej dodávky je daňový doklad - faktúra. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru. Zvolený spôsob platenia kúpnej ceny je možné po vykonaní objednávky zmeniť len so súhlasom predávajúceho.

Kupujúci si môže vybrať v procese vykonania objednávky zo spôsobov platenia kúpnej ceny za tovar:

·       Platba bankovým prevodom.
 

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je v súlade s ustanovením § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.) oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru (poštovné), a to aj v prípade, že tovar nie je vzhľadom na jeho povahu možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Ak predávajúci poskytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu podmienok, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety tohto bodu podmienok, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu podmienok.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety tohoto bodu podmienok.

 

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. 6 týchto podmienok (okrem prípadov odstúpenia pri reklamácií tovaru) v prípade tovaru, ktorý bol kupujúcim objednaný ako tovar na mieru, a to s poukazom na § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

V podmienkach kupujúceho ide o tovar, ktorý je vyrobený na mieru, tzv. v prípadoch, ak si kupujúci pri objednávke tovaru vyberie jeho dodanie v inej ako štandardnej výškovej skupine, ktorá je pri každej konfekčnej veľkosti vždy 170 cm. V praxi to znamená, že si kupujúci vyberie konfekčnú veľkosť S, ale pre výškovú skupinu rozdielnu ako 170 cm, ktorá je pokladaná za štandardnú výškovú kategóriu, (napr. 164 cm), je tento tovar považovaný a braný za tovar vyrobený na mieru podľa požiadavky kupujúceho. Predávajúci odhliadnuc od štandardnej výškovej skupine musí realizovať úpravy a modifikácie/zmeny tovaru, ktoré pri štandardnej výškovej skupine nie sú potrebné.

Kupujúci rovnako nemôže odstúpiť od zmluvy ani v ďalších prípadoch upravených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

 

 

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo zaslať toto odstúpenie e-mailom na adresu predávajúceho uvedenú v jeho kontaktných údajoch. K odstúpeniu od zmluvy sa odporúča priložiť doklad o kúpe (faktúru). V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo a dátum objednávky alebo zoznam objednaného tovaru, dátum, kedy bol tovar doručený, meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého pobytu a určiť spôsob, akým majú byť vrátené prijaté platby s uvedením čísla bankového účtu vo forme IBAN v prípade bezhotovostného vrátenia peňazí.

 

 

Vrátenie tovaru

Tovar nemožno vrátiť na dobierku - akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. Pri splnení podmienok uvedených v tomto článku bude kupujúcemu vrátená uhradená finančná čiastka za vrátený tovar bez poštovného. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť. 

 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu Ateliér Mon, s.r.o., Bôrická cesta 1831/39, 010 01 Žilina, Slovenská republikaNáklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša kupujúci. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vzhľadom na to, že predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru pri jeho preprave, odporúčame zaslať tovar formou kuriérskej spoločnosti alebo cez službu Packety/Zásielkovne. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

 

Zaslanie tovaru cez službu Packety (Zásielkovne) je potrebné realizovať na odberné miesto ORIFLAME, Kuzmányho 18, 010 01 Žilina.

 

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci požadovať od kupujúceho – spotrebiteľa náhradu vzniknutej škody. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody sa môže uskutočniť aj tým, že sa kúpna cena, ktorú predávajúci v prípade odstúpenia vráti, o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom zníži.

 

Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, bez nákladov na dodanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúcemu zaniká v prípade, že si ho kupujúci neuplatnil v lehote a spôsobom upraveným v predchádzajúcich bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

8. Dodacie podmienky

Tovar je zo strany predávajúceho expedovaný bez zbytočného odkladu po výrobe v lehote 14 pracovných dní odo dňa úhrady objednávky, tzv. po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Pod pojmom kúpna cena rozumieme celkovú cenu, v ktorej je zahrnutá cena tovaru, vrátane nákladov na ich dodanie. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. V ojedinelých prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť na 20 pracovných dní a v špecifických prípadoch až na 30 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, čo je zároveň aj maximálna lehota pre dodanie tovaru kupujúcemu - spotrebiteľovi. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodov, ktoré nespočívajú na jeho strane.

O vyexpedovaní zásielky je každý kupujúci informovaný e-mailom. Tovar je následne doručený najneskôr do dvoch pracovných dní. Poznámka: V prípade, že Vás v tejto lehote nekontaktovala kuriérska spoločnosť ohľadom Vašej objednávky, dajte nám prosím vedieť e-mailom alebo telefonicky, aby sme mohli túto situáciu riešiť.

Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob doručenia prostredníctvom kuriéra, je povinný byť zastihnuteľný na telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávke a umožniť tak doručenie zásielky.

Tovar sa doručuje nasledujúcimi spôsobmi:

·       Kuriérska služba.

·       Zásielkovňa/Packeta.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 

9. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje:

·       Zabaliť tovar náležitým spôsobom a expedovať ho v lehote uvedenej v bode „Dodacie podmienky“.

·       Bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky, objednávku potvrdiť pre realizáciu výroby alebo informovať kupujúceho o tom, že tovar alebo daný materiál, farba sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá predávajúci naskladnenie chýbajúceho artikla.

·       Vystaviť kupujúcemu a odovzdať mu faktúru ako daňový doklad.

·       Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

·       Zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

·       Prevziať objednaný tovar.
 

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

·       Za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

·       Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou.

·       Za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa (výrobcu) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 

 

10. Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.studioloungewear.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť. 

Reklamácie sú vybavované v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00 hod.:

Pri použití akéhokoľvek spôsobu kontaktovania predávajúceho za účelom reklamácie tovaru je potrebné následne zaslať reklamovaný tovar, riadne vyplnený reklamačný formulár a kópiu faktúry na adresu Ateliér Mon, s.r.o., Bôrická cesta 1831/39, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo vady ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na vady spôsobené nesprávnym, resp. nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebením. Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Predávajúci vybavuje reklamácie v zákonnej lehote a o jej priebehu informuje kupujúceho vo vyššie zmienenej forme.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zapríčinené kupujúcim, okrem iného, najmä:

·       Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.

·       Vzniknuté mechanické poškodenie - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným fyzickým zaobchádzaním alebo silou, poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

·       Prirodzeným alebo nadmerným opotrebením.
Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbanej starostlivosti o tovar.
Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa.

·       Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou v zmysle neodborných opráv alebo úprav tovaru.

·       Vonkajšími vplyvmi, napr. nárazom alebo pádom.
Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev tovaru, vzniknutím žmolkov na materiály počas nosenia tovaru, vzniknutím žmolkov na materiály praním tovaru v práčke a pod.

·       Po uplynutí záručnej doby.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru bez poštovného, e-mailom alebo písomnou výzvou na prevzatie plnenia, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

11. Ochrana osobných údajov, registrácia v e-shope a autorské práva

Návštevník e-shopu má v rámci svojej objednávky alebo mimo objednávky možnosť registrovať sa v e-shope a stať sa tak registrovaným užívateľom.

Registrácia v e-shope je možná na základe vyplnenia registračných údajov a vyjadrením dobrovoľného súhlasu s registráciou, čím registrovaný užívateľ získa možnosť spravovať svoje objednávky v prostredí on-line, možnosť uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, možnosť sledovať históriu nákupov a možnosť využívať výhody vernostného programu predávajúceho, tj. bezplatne poskytovaných služieb predávajúceho. Registrovaný užívateľ znáša len cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré použije pri prístupe k e-shopu a pri registrácii.

Prípadné komplikácie pri registrácii v e-shope alebo chyby spojené s užívateľským účtom môže registrovaný užívateľ nahlásiť predávajúcemu, ktorý však nezodpovedá za to, že jeho systém, teda aj užívateľský účet, bude dostupný nepretržite, predovšetkým z dôvodov potrebných aktualizácií a nutných opráv softvérového a hardvérového vybavenia.

Užívateľský účet registrovaného užívateľa je chránený prihlasovacím menom, resp. emailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie týchto prihlasovacích údajov pred stratou a zneužitím zodpovedá registrovaný užívateľ.

Registrovaný užívateľ môže svoj užívateľský účet v e-shope kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení zrušiť.

Predávajúci môže užívateľský účet registrovaného užívateľa zrušiť, pokiaľ registrovaný užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak registrovaný užívateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

Pokiaľ registrovaný užívateľ zadá v e-shopu akýkoľvek komentár či hodnotenie k produktom Predávajúceho, prípadne fotografiu či iné autorsky chránené dielo, platí, že registrovaný užívateľ predávajúcemu udelil bezodplatnú, výhradnú, územne a časovo neobmedzenú licenciu na zverejnenie takéhoto diela na jeho ďalšie upravovanie a komerčné použitie predávajúcim. Registrovaný užívateľ je povinný zdržať sa zadávania takých diel v e-shope, ktoré by porušovali všeobecne záväzné právne predpisy, najmä také, ktoré by bez súhlasu zasahovali do osobnostných či autorských práv 3. osoby, ktoré by svojím obsahom pohoršovali verejnosť alebo nabádali k násiliu, ktorých obsah je vulgárny či iným spôsobom zjavne nevhodný.

 

12. Všeobecné poučenie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Kupujúci, resp. nájomca, resp. registrovaný užívateľ (ďalej spoločne len „kupujúci“) berie na vedomie, že pri uzavretí zmluvy s predávajúcim prostredníctvom e-shopu, pri používaní e-shopu, pri registrácii v eshope pri  alebo pri registrácii k newsletteru dochádza k spracúvaniu osobných údajov, pričom spracovanie a ochrana týchto údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci zároveň upozorňuje, že pri uzavretí zmluvy dochádza k spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré kupujúci zadal vo svojej objednávke, a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by uzavretie a plnenie zmluvy nebolo možné.

V prípade registrácie v e-shope dochádza k spracúvaniu prihlasovacích a kontaktných údajov kupujúceho, a to za účelom vytvorenia užívateľského účtu a poskytovania vyššie uvedených služieb spojených s registráciou na základe súhlasu kupujúceho, ktorý je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov a udelenia súhlasu by zriadenie užívateľského účtu a poskytovanie služieb spojených s registráciou nebolo možné.

Osobné údaje pre účely zmluvy budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností predávajúceho vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. Osobné údaje pre účely registrácie v e-shope budú spracované po dobu trvania záujmu kupujúceho o využívanie užívateľského účtu a služieb spojených s registráciou v e-shope.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky e-shopu a správca CRM systému predávajúceho (napr. nezávislí programátori), poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov predávajúceho alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri doručení objednaného tovaru. Pri spracovaní osobných údajov kupujúceho nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Kupujúci má predovšetkým právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s registráciou v e-shope, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov. Možnosť nákupu tovar v e-shope a možnosť registrácie v e-shope nie sú primárne určené pre kupujúcich mladších ako 16 rokov.

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.03.2022 a plne nahradzujú akékoľvek predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

13. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shopu www.studioloungewear.sk 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 

Prípadné spory vzniknuté pri plnení kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou. V prípade, že dohoda nebude možná, sú na riešenie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.
 

Predávajúci nie je vo vzťahu ku spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, predovšetkým príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení.

Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

V Žiline dňa 01. 02. 2021